[6] Ama Ebi

Ingrediencie:
Sladkovodný krab

1 kus