[74] Abur Sakana Tartar

Tatarák maslovej ryby

3 kusy